Όροι για τον διαγωνισμό:

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου οδός Δελφών και Αλαμάνας 1, 151 25 με ΑΦΜ: 094431696, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, καλούμενη εφεξής «η Εταιρία» ή «ο Διοργανωτής» διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος αναρτάται μέσω των κοινωνικών δικτύων (social media) της εταιρίας. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, εφεξής καλούμενων «Αναλυτικοί Όροι» είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών αυτού. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι είναι αναρτημένοι στην διαδικτυακή σελίδα της εταιρίας «www.eligos.gr» .

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην δημοσίευση από 31 Μαϊου έως 15 Ιουνίου 2023. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 19 Ιουνίου 2023.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

2. Για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

-LIKE (μου αρέσει) στην σελίδα Eligos (Facebook)  και follow eligos.gr (Instagram).

-COMMENT (σχόλιο) στην φωτογραφία του διαγωνισμού στο Facebook και στο Instagram.

-Tag (Όσα ζητούνται στην δημοσίευση του διαγωνισμού)

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή κάποιου θα πρέπει να έχει ακολουθήσει όλα τα παραπάνω βήματα. Ο διαγωνισμός ίσως είναι διπλότυπος και ισχύει και για το Instagram.

Όταν ο διαγωνισμός λήξει οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο Facebook και στο Instagram (inbox/ προσωπικό μήνυμα).

3. Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί μέσω δημόσιας ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram) της εταιρίας σε μία προσπάθεια αύξησης της προσέλκυσης των χρηστών και κινητοποίησης τους ώστε να πατήσουν like και να κάνουν comment και tag προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

4. Η Εταιρεία έχει στη διακριτική της ευχέρεια τον αποκλεισμό όσων συμμετεχόντων υποπτεύεται πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για τη νίκη τους.

5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή όταν παρουσιαστεί κατά τα παραπάνω για να παραλάβει το δώρο του να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

6. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο νικητής δε μπορεί να παραλάβει το δώρο του είτε λόγω αδυναμίας, ασθένειας, απουσίας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά του δώρου του σε άλλο πρόσωπο και αποποιείται αυτόματα των δικαιωμάτων του στο δώρο.

7. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωση τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η Εταιρία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης από την παρούσα προωθητική ενέργεια προς τους συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, πέραν αυτής της παράδοσης των δώρων στους νικητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους.

8. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και της φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Εταιρία, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου τεκμαίρεται η συναίνεση του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρία να αρνηθεί τη χορήγηση των σχετικών Δώρων.

9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων αναλυτικών όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου τεκμαίρεται η συναίνεση του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια. Στην περίπτωση αυτή ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του με την ταυτότητα του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια και την έγγραφη συναίνεσή του.

10. Το προσωπικό της Εταιρείας, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Ομοίως, δεν έχουν δικαίωμα στο διαγωνισμό οι υπάλληλοι οποιασδήποτε τρίτης εταιρείας αναλάβει να προωθήσει τον εν λόγω διαγωνισμό ή εμπλέκεται στη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώσει τη διάρκεια ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό καθώς και να αλλάξει τα βραβεία του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Instagram) ή και στον διαδικτυακό ιστότοπο της. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων.

12. Α. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η Εταιρεία, κατόπιν συγκατάθεσης των συμμετεχόντων, νικητών και επιλαχόντων, συλλέγει από αυτούς τα εξής δεδομένα: Από τους συμμετέχοντες μόνο το user name αυτών.

Από τους νικητές και επιλαχόντες: α) όνομα, β) επώνυμο, για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επικοινωνίας με τους νικητές. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα, του Νικητή και του Επιλαχόντα κατά την έννοια του (EE) 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR, για την συλλογή, τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων – δεδομένων από την «Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια» για τις ανάγκες διεξαγωγής δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας των νικητών και επιλαχόντων σχετικά με την ενέργεια.

Β. Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές: α) να αποσταλεί με inbox μήνυμα ενημέρωση για την ανάδειξή του ως νικητής β) να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την ανακοίνωση των νικητών αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του Διαδικτύου (Internet)) και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Διοργανώτριας www.eligos.gr  γ) να επικοινωνήσει η Εταιρία μαζί τους μέσω e-mail για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους δ) να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η Εταιρεία δε θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών και των επιλαχόντων.

Γ. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι το user name των συμμετεχόντων θα διατηρηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή των δώρων από τους νικητές τα προσωπικά στοιχεία τους θα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και μετά από αυτόν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή και νόμιμων υποχρεώσεών της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων αυτών ή της εταιρίας ή για δύο μήνες από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τους υπόλοιπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που η Εταιρεία δικαιούται ή επιβάλλεται από τον Νόμο.

Δ. Οι Νικητές και επιλαχόντες έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) επικοινωνώντας με την Εταιρία στο τηλ. 2106384644 ή μέσω email (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Σε περίπτωση που οι νικητές και επιλαχόντες θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/).

ΣΤ. Η διοργανώτρια ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν μεταφέρονται εκτός Ε.Ε.

Η διοργανώτρια δηλώνει ρητά και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που εδώ αναφέρονται. Περαιτέρω δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα τεχνικά, οργανωτικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών .

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια εταιρεία να διατηρήσει τα στοιχεία τους μόνον για τους σκοπούς της παρούσας ενέργειας και αποκλειστικά για την αποστολή των Δώρων. Μετά ταύτα τα στοιχεία θα καταστραφούν και δεν τηρείται αρχείο.

13. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό δίκαιο από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.